ایده انجمن ما Tontalente

ایده انجمن ما Tontalente

موسیقی انسانها را توانمند می‌کند و به هم ارتباط میدهد. ما پروژه های موسیقی برنامه ریزی می‌کنیم و انسانهای مختلف را دورهم جمع می‌کنیم. فرقی نمی‌کند تازه‌کار یا حرفه ای، همه میتوانند شرکت کنند ونشان دهند که کارگروهی بهتر پیش می‌رود.

انجمنTontalente موفق شده است، شرایطی را فراهم کند که همه انسانها با ترانه‌های خود، با موزیک و بیان خود با هم ملاقات کنند و با همدیگر چیزهای جدید خلق کنند.

ما در پروژه هایمان سه موضوع مهم را در نظر می‌گیریم:

  • شادی های بسیاربه جای خوشحالی‌های کوچک – مشارکت فرهنگی برای کودکان و نوجوانان
  • درک فرهنگهای مختلف با موسیقی – درمحل و درکشورهای دیگر
  • موزیک و سیاست

 

در انجمن Tontalenten

  • مردم از گروهها و فرهنگ های مختلف اجتماعی با هم ملاقات میکنند
  • ما به مشارکت انسانها در جامعه خودشان اعتقاد داریم. همه انسانها اجازه دارند که ایده های خود را به همراه بیاورند و مطرح کنند
  • نوجوانان کار را به دست می‌گیرند و توسط مربیان حرفه ای پشتیبانی می‌شوند
  • ما دنیای زندگی شرکت‌کنندگان را می پذیریم: محله ، زبان و موضوعات مختلفی که دارند
  • ما موضوعات مربوط به مسائل اجتماعی / سیاسی را با موسیقی مطرح می‌کنیم
  • ما همچنین باهمدیگر سایرهنرها را تجربه می‌کنیم: رقص، تئاتر و رسانه های جدید